MỚI

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn quy định tái sử dụng dụng cụ, vật tư tiêu hao dùng một lần

Ngày xuất bản: 10/08/2022
icon-toc-mobile

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn quy định tái sử dụng dụng cụ, vật tư tiêu hao dùng một lần áp dụng cho Bác sĩ, Điều dưỡng, Phòng mổ, CSSD, CSKH, Cung ứng tại các bệnh viện.

Người thẩm định: Trưởng tiểu ban Kiểm soát nhiễm khuẩn Người phê duyệt: Phùng Nam Lâm Ngày phát hành: 30/06/2020                          Ngày hiệu chỉnh: 30/06/2020

Quản lý chặt chẽ việc tái sử dụng dụng cụ/vật tư tiêu hao (VTTH) dùng một lần nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng và sự cố y tế, đảm bảo an toàn mức độ cao nhất cho người bệnh. Đồng thời tiết kiệm chi phí và phù hợp kinh tế cho người bệnh.

1. Phạm vi áp dụng quy định tái sử dụng dụng cụ, vật tư tiêu hao dùng một lần

Văn bản này có những nội dung đặc thù và chỉ áp dụng tại những bệnh viện có triển khai những nội dung đó.

2. Định nghĩa

 1. Dụng cụ/Vật tư tiêu hao dùng một lần (VTTH dùng một lần): Là công cụ dụng cụ/ VTTH được nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng một lần cho một người bệnh.
 2. Dụng cụ dùng cho một người bệnh: Là công cụ dụng cụ /VTTH có thể sử dụng nhiều lần cho một người bệnh sau khi được xử lý khử khuẩn tại chỗ.
 3. Tái sử dụng: Là quá trình sử dụng lại các dụng cụ/VTTH được khuyến cáo sử dụng một lần nhưng sau khi xử lý, làm sạch, khử khuẩn/tiệt khuẩn kiểm tra thấy vẫn đảm bảo được tính năng sử dụng như ban đầu.

3. Nội dung thực hiện

3.1. Quy định tái sử loại dụng cụ/vật tư tiêu hao dùng một lần

  1. Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn và sự cố y tế, bệnh viện sẽ hạn chế tái xử lý dụng cụ/VTTH dùng một lần thiết yếu, yêu cầu tiệt khuẩn; có thể tái sử dụng một số VTTH dùng một lần thuộc nhóm dụng cụ cần khử khuẩn mức độ cao hoặc nhóm dụng cụ cần khử khuẩn thông thường.
  2. Tất cả VTTH dùng một lần muốn tái sử dụng phải được xử lý tập trung tại Trung tâm Tiệt khuẩn trước khi sử dụng lại cho người bệnh khác, ngoại trừ mask khí dung trẻ em sẽ được tái sử dụng tại khoa.
  3. Chỉ tái sử dụng các VTTH dùng một lần theo danh mục ban hành (Phụ lục 2), danh mục này sẽ được cập nhật khi phát sinh.
  4. Trung Tâm Tiệt Khuẩn (TTTK) chịu trách nhiệm quản lý số lần sử dụng các loại dụng cụ/VTTH đặc biệt, và chất lượng của các loại dụng cụ/VTTH được tái sử dụng theo hướng dẫn trong phụ lục.

3.2. Quy trình xử lý dụng cụ/ VTTH dùng một lần

Phiếu quản lý thông tin: dành cho dụng cụ/ VTTH đặc biệt tái sử dụng

 • Dụng cụ/ VTTH dùng một lần sau khi xử lý (ngoại trừ Mask khí dung) phải được có phiếu quản lý thông tin (phụ lục 1) ghi đầy đủ các nội dung sau:
  • Bộ phận xử lý: Trung tâm Tiệt khuẩn – Bệnh viện Vinmec
  • Tên dụng cụ/VTTH
  • Số lần tái sử dụng tối đa cho phép
  • Số lần đã được tái sử dụng
  • Số máy, số lô
  • Họ và tên người xử lý
  • Ngày xử lý, ngày hết hạn
  • Tên, PID của người bệnh
  • Ngày sử dụng
  • Tên phẫu thuật
  • Họ và tên bác sĩ phẫu thuật
  • Chất lượng dụng cụ trong khi sử dụng
 • Trung tâm tiệt khuẩn hoàn thiện thông tin các mục từ 1 đến 7 của biểu mẫu. Khoa phòng (ví dụ: phòng mổ, nội soi..v.v..) sau khi sử dụng dụng cụ, hoàn thiện thông tin các mục còn lại, bao gồm phần phản hồi về chất lượng dụng cụ trong quá trình thực hiện phẫu thuật/ thủ thuật.
 • Phiếu của các gói sẽ được lưu giữ trong quá trình sử dụng và trả lại Trung tâm Tiệt khuẩn cùng với dụng cụ/ VTTH sau khi sử dụng. Trung tâm Tiệt khuẩn đính kèm phiếu quản lý thông tin mới với thông tin cập nhật sau khi xử lý dụng cụ.

3.2. Loại bỏ/hủy trong quá trình tái sử dụng vật tư tiêu hao dùng một lần

 • Loại bỏ/hủy dụng cụ/ VTTH tái sử dụng theo quy trình hủy công cụ/dụng cụ trong các trường hợp sau:
  • Hết số lần tái sử dụng theo quy định.
  • Dụng cụ/ VTTH không thể xử lý bằng các phương pháp hiện có tại Trung tâm Tiệt khuẩn.
  • Dụng cụ/VTTH bị vỡ, biến dạng, nứt, mòn hoặc không đảm bảo tính năng hoạt động trước hoặc sau khi xử lý (Tham khảo “Tiêu chí đánh giá chất lượng trước khi TÁI sử dụng” tại Phụ lục 2).

3.3. Theo dõi và đánh giá dụng cụ/vật tư tiêu hao tái sử dụng.

 • Dụng cụ/VTTH tái sử dụng được quản lý trên phần mềm của bệnh viện (EHos hoặc OH). Số lần sử dụng phải trùng hợp với số lần sử dụng thực tế cho người bệnh (Họ tên và mã PID)
 • Đơn vị sử dụng dụng cụ/VTTH tái sử dụng theo dõi quá trình sử dụng và dự trù bổ sung khi cần thiết.
 • Nếu dụng cụ/VTTH tái sử dụng bị hỏng hoặc bị hủy trước thời hạn sử dụng quy định thì đơn vị sử dụng phải thao tác trên phần mềm trả lại kho để thanh lý do hỏng kèm theo biên bản hủy có chữ ký của phẫu thuật viên, Trung tâm Tiệt khuẩn và Lãnh đạo bệnh viện.

3.4. Báo cáo các sự cố và giám sát nhiễm khuẩn liên quan đến tái sử dụng dụng cụ/vật tư tiêu hao dùng một lần

 • Nhân viên tại các khoa/phòng tái sử dụng dụng cụ/VTTH dùng một lần có trách nhiệm báo cáo tổ/nhóm kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) và quản trị rủi ro trường hợp có sự cố xảy ra khi sử dụng loại dụng cụ/VTTH này theo biểu mẫu báo cáo sự cố.
 • Điều dưỡng KSNK có trách nhiệm giám sát chủ động các trường hợp người bệnh sử dụng dụng cụ/VTTH tái sử dụng để xác định các trường hợp nhiễm khuẩn do dụng cụ/VTTH được tái sử dụng.
 • Trung tâm Tiệt khuẩn có trách nhiệm thu thập số liệu và theo dõi chủ động việc tái sử dụng VTTH dùng một lần, tập hợp và đánh giá số liệu hàng quý gửi tổ/nhóm KSNK. Tổ/nhóm KSNK theo dõi các trường hợp người bệnh nhiễm khuẩn trong quá trình điều trị có tái sử dụng dụng cụ/VTTH dùng một lần, kết hợp đánh giá của TTTK để xác định nguy cơ và đề xuất biện pháp/chỉnh sửa quy trình hợp lý.

4. Trách nhiệm

4.1. Trung tâm Tiệt khuẩn

 • Chịu trách nhiệm quản lý số lần tái sử dụng của dụng cụ/VTTH dùng một lần.
 • Xử lý và đảm bảo chất lượng vô khuẩn (khi kiểm tra bằng các test chỉ thị) dụng cụ/VTTH khi tái sử dụng. Trường hợp dụng cụ/VTTH đặc biệt chưa hết số lần sử dụng tối đa mà không thể xử lý làm sạch được sẽ giữ lại để hủy như công cụ, dụng cụ.
 • Theo dõi, quản lý thông tin việc tái sử dụng, báo cáo khi có sự cố xảy ra.
 • Cập nhật danh mục tái sử dụng dụng cụ/VTTH dùng một lần sau khi đơn vị có nhu cầu tái sử dụng vật tư đã đề xuất và có kết quả phê duyệt từ Ban lãnh đạo (BLĐ) (Tham khảo lưu đồ “Quy trình phối hợp phê duyệt VTTH tái sử dụng phát sinh mới”).
 • Thu thập thông tin phản hồi của các Khoa/Phòng về chất lượng dụng cụ trong quá trình sử dụng đề xuất cải tiến, chỉnh sửa và ban hành lại nếu cần thiết.

Lưu đồ: Quy trình phối hợp phê duyệt tái sử dụng VTTH dùng một lần phát sinh mới

4.2. Đơn vị tái sử dụng dụng cụ vật tư tiêu hao dùng một lần

 • Đề xuất và xin phê duyệt BLĐ khi có phát sinh nhu cầu tái sử dụng VTTH dùng một lần (Tham khảo lưu đồ “Quy trình phối hợp phê duyệt tái sử dụng VTTH dùng một lần phát sinh mới”).
 • Kiểm tra chất lượng dụng cụ/VTTH trước khi tái sử dụng cho người bệnh.
 • Thông báo cho bộ phận KSNK các sự cố hoặc trường hợp nhiễm khuẩn nghi ngờ do tái sử dụng dụng cụ/VTTH dùng một lần.
 • Theo dõi trên phần mềm và chủ động dự trù bổ sung khi tái sử dụng dụng cụ/VTTH hết số lần sử dụng quy định.
 • Bác sĩ/người sử dụng phải có trách nhiệm kiểm tra tính năng sử dụng của dụng cụ/VTTH tái sử dụng trước mỗi ca mổ.
 • Chăm sóc khách hàng và phòng Kế toán: Tính chi phí dụng cụ/VTTH tái sử dụng theo quy định của bệnh viện để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Kho: Có trách nhiệm nhập hàng và xuất mới các VTTH theo yêu cầu đơn vị sử dụng, thanh lý khi có đầy đủ biên bản hợp lý.
 • Ban quản lý Điều dưỡng, phòng Quản lý chất lượng: Chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của hướng dẫn này.

Phụ lục 1 Phụ lục 2 Phụ lục 3

5. Các chữ viết tắt

 • BLĐ: Ban lãnh đạo 
 • CCDC: Công cụ dụng cụ
 • KSNK: Kiểm soát nhiễm khuẩn 
 • TTTK: Trung tâm Tiệt khuẩn 
 • VTTH: Vật tư tiêu hao

Tài liệu tham khảo

 • AORN Guidance Statement on Reuse of Single Use Devices 2006.
 • Guidance for Industry and FDA Reviewers. Reprocessing and Reuse of Single-Use Devices.
 • PCI 7.1.1, JCI, phiên bản 6.

Ghi chú: Văn bản được sửa đổi lần thứ 03, thay thế văn bản “Quy định tái sử dụng dụng cụ, vật tư tiêu hao dùng một lần” – Mã 01410/JCI – PCI7.1 phát hành ngày 5/04/2018 của công ty Vinmec Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của VinmecDr. Việc sao chép, sử dụng phải được VinmecDr chấp thuận trước bằng văn bản. Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. VinmecDr không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. VinmecDr không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có. Đường link liên kết VinmecDr sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc VinmecDr được liên kết với website www.vinmecdr.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
3

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia